AMASOMO YO KU WA 26 MUTARAMA: ABATAGATIFU TIMOTE NA TITO

ISOMO RYA MBERE


Intangiriro y’ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Timote (2 Tim 1, 1-8)

1Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristu Yezu ku bushake bw’Imana, kugira ngo namamaze Isezerano ry’ubugingo duherwa muri Kristu Yezu, 2kuri Timote, umwana wanjye nkunda cyane: nkwifurije ineza n’imbabazi n’amahoro biva ku Mana Data, no kuri Kristu Yezu Umwami wacu. 3Mpora nshimira Imana nkorera n’umutima ukeye, nk’uko abasokuruza banjye babigenjeje, kandi simpwema kuyambaza ijoro n’amanywa nkuzirikana. 4Iyo nibutse amarira yawe, nifuza cyane kukubona kugira ngo nezerwe.

5Niyibutsa kandi ukwemera kuri muri wowe ku buryo butihishira, kwa kundi kwabanje kuba muri nyogokuru wawe Loyida, no muri nyoko Ewunika, nkaba ntashidikanya ko kuri no muri wowe ubwawe. 6Ni cyo gituma ngusabye kwivugururamo ingabire Imana yagushyizemo, igihe nkuramburiyeho ibiganza. 7Koko rero Imana ntiyaduhaye umutima wuje ubwoba, ahubwo yaduhaye umutima wuje imbaraga, urukundo no kwitsinda. 8Ntuzagire rero isoni zo kubera Umwami wacu umuhamya, cyangwa se ngo ugire isoni kubera jyewe ufunzwe ari We nzira, ahubwo ujye ufatanya nanjye kuruhira Inkuru Nziza, ushyigikiwe n’imbaraga z’Imana.


ZABURI (Zab 96 (95), 1-2a, 2b-3, 7-Sa, 9-10a)


Inyik/ Nimugende mwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by’Imana!

Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya,

isi yose niririmbire Uhoraho!

Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye.

 

Uko bukeye nimwogeze agakiza ke,

Nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga,

n’ibyiza bye mu miryango yose.

 

Nimwegurire Uhoraho, miryango y’amahanga,

nimwegurire Uhoraho ikuzo n’ububasha,

nimwegurire Uhoraho ikuzo ry’izina rye.

 

Nimwunamire Uhoraho wisesuyeho ubutagatifu,

nimuhinde umushyitsi, bantu b’isi yose.

Nimuvuge mu mahanga muti «Uhoraho ni Umwami!»

 

IVANJILI

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Tim 3, 16)

Alleluya Alleluya.

Uragasingizwa Kristu:

wowe wigaragarije muri kameremuntu,

ukamamazwa mu banyamahanga, ukemerwa ku isi yose.

Alleluya.

 

+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka (Lk 10, 1-9)

Muri icyo gihe, mu bigishwa ba Nyagasani 1ahitamo n’abandi mirongo irindwi na babiri, maze abohereza imbere ye babiri babiri, mu migi yose n’ahandi hose yajyaga kunyura. 2Arababwira ati«Imirima yeze ari myinshi, ariko abasaruzi ni bake; nimusabe rero Nyirimyaka yohereze abasaruzi mu mirima ye. 3Ngaho nimugende; dore mbohereje nk’abana b’intama mu birura. 4Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k’ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto; kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. 5Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti “Amahoro kuri iyi nzu!” 6Nihaba umuntu w’amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho; nahabura azabagarukira. 7Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. 8Umugi wose muzinjiramo bakabakira: muzarye ibyo babahereje. 9Mukize n’abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti “Ingoma y’lmana ibari hafi”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »