Amasomo ku wa Gatanu

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 10, 32-39)

Bavandimwe, 32nimwibuke uko mwatangiye mukimara kubona urumuri, ukuntu mwarwanye intambara ikomeye kandi ibabaje: 33rimwe mushungerwa mu bitutsi no mu bitotezo, ubundi mwifatanya n’abagirirwaga ayo marorerwa. 34Kandi koko mwasangiye ububabare n’abafunzwe, mwakirana ibyishimo isahurwa ry’ibintu byanyu, kuko mwari muzi ko mufite ubukungu bwisumbuyeho kandi buzahoraho. 35Amizero yanyu ntagacogore, azabahesha ingororano ikomeye. 36Ubu icyo mukeneye ni ubutwari, buzabafasha kuzuza ugushaka kw’lmana no kuronka ibyiza mwasezeranijwe. 37Kuko «hasigaye akanya gato, ndetse gatoya cyane, maze Ugomba kuza akaza bidatinze. 38Intungane yanjye izabeshwaho n’ukwemera; nyamara niba inyuze ukwayo, ntizongera guhimbaza umutima wanjye.» 39Twebweho ntituri abantu bo gutezuka ngo bitume tworama, ahubwo turi abantu bafite ukwemera kuzaduhesha uburokorwe.


ZABURI (Zab 37 (36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40ac)


Inyik/ Agakiza k’intungane gaturuka kuri Uhoraho.

Iringire Uhoraho kandi ugenze neza,

kugira ngo ugume mu gihugu, kandi uhagirire amahoro.

Nezezwa n’Uhoraho,

na We azaguha icyo umutima wawe wifuza.

 

Yoboka inzira igana Uhoraho,

umwiringire: na we azakuzirikana,

maze ubutungane bwawe abugaragaze

n’ubutabera bwawe bumere nk’amanywa y’ihangu.

 

Uhoraho ni we utuma umuntu ashingura intambwe,

maze inzira anyuzemo ikamuhira;

iyo atsikiye ntatembagara,

kuko Uhoraho ari we umufashe ukuboko.

 

Agakiza k’intungane gaturuka kuri Uhoraho,

Ni we buhungiro bwazo igihe cy’amakuba.

Uhoraho arabafasha, akabarokora,

Kuko ari we bahungiyeho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu:

hahirwa uryakira maze rikera imbuto nyinshi!

AlIeluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu lvanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk4,26-34)

Muri icyo gihe, Yezu abwirira rubanda mu migani ati 26«Iby’Ingoma y’Imana byagereranywa n’umuntu watera imbuto mu gitaka. 27Yasinzira cyangwa yaba maso, haba nijoro cyangwa ku manyvva, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. 28Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z’ingano zikuzura mu mahundo. 29Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze.»

30Yezu arongera ati «Iby’Ingoma y’Imana twabigereranya n’iki, cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? 31 Bimeze nk’imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi; 32ariko yamara kubibwa, igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo.» 33Nguko uko yabigishaga Ijambo ry’Imana abacira imigani myinshi, iringaniye n’ibyo bashoboraga kumva. 34Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »