Inyigisho yo ku Cyumweru cya III Gisanzwe, Umwaka A

1. Umuhanuzi Izayi ati: “Abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi, abari batuye mu gihugu cy’icuraburindi, urumuri rwabarasiyeho.” Naho Matayo we ati:“Imbaga yari

yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje; n’abari batuye mu gihugu gicuze umwijima w’urupfu, urumuri rwabarasiyeho.”

 

Aba Bavugamana bombi barahurira ku ngingo ikomeye igaragaza ukuntu Umwami w’amahoro, we Rumuri rutamuruye yaje kumurikira isi kugira ngo ahari umwijima n’umwiryane bigende buheriheri.

Kuri Matayo Galileya ibonye Zuba rirashe ari We Kristu, We shusho rigaragara ry’urukundo rw’Imana rwa rundi rwitanga kandi rwemera kwigira ubusabusa kugira ngo rubashe kuzamura muntu

wari mu mwijima. Ari Izayi ari na Matayo bose barakoreshaurumuri, rukaba kuva na kera ari ikimenyetso kigaragaza ko Imana yemera kugana muntu kugira ngo babane, bagendane kandi bunge ubumwe. Urumuri rw’Imana rutwegera mu bwiyoroshye, nta ntugunda, rukaba rwifuza kutubamo wese no kutubamo rwose ngo rutwigishe kuba abanyarumuri kandi rudukuremo umwijima wose uturangwamo.

 

2. Uwo mwijima urumuri rwifuza kudukuramo ni umwijima w’amacakubiri ashobora kutwihishamo akaba yatugirira nabi ari nako agirira nabi umuvandimwe wacu. Twese twaremewe kuzajya kubana n’Imana, turi abasangirangendo, niyo mpamvu Pawulo intumwa agira atintibyari bikwiye ko umwe yiyita uwa Pawulo, undi ati ndi uwa Apolo, undi ati ndi uwa Kefasi. Kristu ni umwe natwe duhamagarirwa kuba umwe. Kristu ni urumuri rudaciyemo ibice kuko bibaye ibyo, urumuri rwe rwagabanuka, niyo mpamvu natwe kugira ngo tube urumuri rw’isi, tugomba kunga ubumwe, tukirinda amacakubiri aherekezwa n’ubutindi n’ubutiriganya.

Imana yaje kudusura, iza mu ngo zacu, itubwira ijambo ry’urukundo rya rindi riduha agatotsi kandi rikaduha ubuzima. Kubera urukundo, Imana ntishobora kubaho itadukunze kuko urukundo

buri gihe rwifuza kwiturira mu wo rukunze. Urwo rugwiro rw’Imana muntu ntiyari akwiye kuruburizamo. Urukundo ruhazwa n’urundi, natwe niduhunde Imana urukundo duhereye ku bavandimwe bacu, kubo tubana no kubo dukorana. Karl Barth umuhanga mu bya Teolojiya wo mu kinyejana cya 19 ni we, agendeye ku magambo ya Descartes, Cogito ergo su (ndatekereza niyo mpamvu ndiho), wagize ati Cogitor, ergo sum “Natekerejwe (n’Imana) niyo mpamvu ndiho”.Niba ndiho rero kubera ko natekerejwe n’Imana mu rukundo rweayo, na mugenzi wanjye ariho kuko na we yatekerejwe n’Imana. Uko duhuye rero, aho kuryana no kumarana tujye tuvuga tuti twese twatekerejwe n’Imana, tuba mu Mana kandi dupfira mu Mana, twese tuzengurutswe kandi twifubitse igishura cy’urukundo rwayo.

 

3. Uru rukundo nirwo rwatumye intumwa za Yezu zisiga ababo n’ibyazo maze zegukira Yezu ubuziraherezo ngo zimufashe kogeza hose urwo rukundo. Imbere ya Yezu ugira ati: Nimunkurikire,

imbere y’indoro ye yuje urukundo n’ubugwaneza, intumwa ze zisize byose kuko zibonye urukundo. Natwe nitureke urukundo rutwigarurire, nitureke Rukundo yinjire wese muri twe. Twibuke ko

dushobora kurangara, ko dushobora guhugira muri byinshi, ko dushobora guhunga urukundo rw’Imana nk’uko byagendekeye Yonasi, ariko urukundo rugira imbaraga kandi rugira rukuruzi, twabishaka tutabishaka Yezu ntaho tuzamuhungira. Urukundo n’impuhwe bye bizagera aho bitugwatire biturushe amaboko maze twemere dutwarwe.

 

Gustav Jung, umwe mu nkingi za psycanalyse ni we wari waranditse k’urugi rwe aho yari atuye mu Busuwisi ati: «Vocatus atque non vocatus Deus aderit»«twahamagarwa cyangwa se tutahamagarwa, Imana izaduhora iruhande igihe cyose». Inama twakwigira ni ukureka ikatwigarurira kuko n’iyo twagera mu mukoki ucuze umwijima, n’iyo ukwiheba kwaba ifunguro ryacu rya buri munsi, Nyagasani ntazigera adutererana bibaho.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »