Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 2, 5-12)

Bavandimwe, 5abamalayika si bo bahawe kugenga isi izaza tuvuga. Umwanditsi wa zaburi abihamya agira ati 6«Umuntu ni iki kugira ngo wirirwe umwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo wirirwe umwitaho? 7Wamucishije bugufi y’abamalayika ho gato; umutamiriza ikamba ry’ikuzo n’icyubahiro; 8ibintu byose ubishyira munsi ye.» Ubwo byose yamuhaye kubigenga, nta kintu na kimwe rero kitamweguriwe. Icyakora kuri ubu ntibiragaragara ko byose byamuyobotse, 9nyamara dore icyo tubona: Yezu uwo wagizwe muto ku bamalayika mu gihe kigufi, ubu kubera ko yababaye agapfa, tumubona atamirije ikamba ry’ikuzo n’icyubahiro. Bityo ku bw’ineza y’Imana, urupfu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro. 10Mu by’ukuri byari bikwiye ko lmana, Yo irema byose ikabibeshaho, igira ikirenga Umwana wayo – ari we uburokorwe bwose buturukaho -, imunyujije mu bubabare, ngo ibonereho kwigarurira abana batabarika basangira ikuzo ryayo. 11Koko rero, utagatifuza n’abatagatifujwe basangiye inkomoko, bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe, 12avuga ati «Nzogeza izina ryawe mu bavandimwe banjye; nzagusingirize rwagati mu ikoraniro.»


ZABURI (Zab 8, 4-5, 6-7, 8-9)


Inyik/ Uragasingizwa Nyagasani,

           wowe weguriye byose Umwana wawe ngo            abitegeke.

 

Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n’ibiganza byawe,

nkareba ukwezi n’inyenyeri wahatendetse,

ndibaza nti «Umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka?

Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho?»

 

Rwose habuzeho gato ngo umunganye n’Imana;

umutamiriza ikamba ry’ikuzo n’uburanga,

umugira umwami w’ibyo waremye,

umwegurira byose ngo abitegeke:

 

amatungo yose, amaremare n’amagufi,

ndetse n’inyamaswa zo mu gasozi,

inyoni zo mu kirere n’amafi yo mu nyanja,

hamwe n’ibyogoga mu mazi byose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Kor 3,6.17)


Alleluya Alleluya.

Roho w’Imana nzima atanga ubuzima:

aho Roho wa Nyagasani ari ni ho haba ubwisanzure.

Alleluya. 


IVANJILI.


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 1,21-28)

Muri icyo gihe, 21bagera i Kafarinawumu. Nuko ku munsi w’isabato, Yezu yinjira mu isengero arigisha. 22Batangariraga inyigisho ze, kuko yabigishaga nk’umuntu ufite ububasha, utameze nk’abigishamategeko babo. 23Ubwo nyine mu isengero ryabo, hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi. Nuko itera hejuru iti 24«Uradushakaho iki, Yezu w’i Nazareti? Waje kuturimbura! Nzi uwo uri we: uri Intungane y’Imana.»25Yezu ayibwira ayikangara ati «Ceceka, kandi uve muri uwo muntu!» 26Nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane, imusohokamo ivuza induru. 27Bose barumirwa, bituma babazanya bati «Ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanganywe ububasha! Arategeka na roho mbi zikamwumvira!» 28Nuko bidatinze, inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »