Amasomo ku wa Gatatu

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 2, 14-18)

Bavandimwe, 14ubwo abana bafitanye ubumwe bw’amaraso n’umubiri, Yezu na We yasangiye na bo ubwo bumwe, kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo ari we Sekibi, 15maze abohore abatinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy’ubuzima bwabo bwose. 16Koko ntiyaje atabaye abamalayika, ahubwo yaje atabaye inkomoko ya Abrahamu. 17Kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n’abavandimwe be muri byose, akaba Umuherezagitambo Mukuru w’umunyampuhwe, kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by’imbaga. 18Ubwo We yababaye kandi akageregezwa, ashobora no gutabara abageragezwa.


ZABURI (Zab 105 (104),1-2, 3-4, 6-7, 8-9)


Inyik/Uhoraho yibutse Isezerano rye.

 

Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye,

nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga;

nimumuririmbire, mumucurangire,

nimuzirikane ibitangaza yakoze.

 

Nimwishimire izina rye ritagatifu,

muhimbarwe, mwebwe abashakashaka Uhoraho!

Nimugarukire Uhoraho Nyir’ububasha,

mushakashake uruhanga rwe ubudahwema.

 

Mwebwe nkomoko ya Abrahamu, umugaragu we,

bahungu ba Yakobo, abatoni be!

Ni we Uhoraho Imana yacu,

Umugenga w’isi yose.

 

Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho,

Ijambo yarahiriye amasekuruza igihumbi,

Iryo sezerano yagiranye na Abrahamu,

akarisubiriramo Izaki mu ndahiro.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt4,23)


Alleluya Alleluya.

Yezu yamamazaga Inkuru Nziza,

agakiza icyitwa indwara n’ubumuga cyose muri rubanda

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 1,29-39)

Muri icyo gihe, 29bakiva mu isengero Yezu ajya kwa Simoni na Andereya, ari kumwe na Yakobo na Yohani. 30Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari aryamye, ahinda umuriro. Bahita babwira Yezu iby’uburwayi bwe. 31Ni ko kumwegera, amufata ukuboko aramuhagurutsa. Nuko umuriro urazima, atangira kubazimanira. 32Bugorobye, izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n’abahanzweho na roho mbi; 33mbese umugi wose ukoranira imbere y’umuryango. 34Nuko akiza abarwayi benshi bari bababajwe n’indwara z’amoko menshi, kandi yirukana roho mbi nyinshi, ariko akazibuza kumuvuga kuko zari zizi uwo ari we. 35Bukeye bwaho Yezu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu hiherereye, nuko arasenga. 36Simoni na bagenzi be bajya kumushakashaka. 37Bamubonye baramubwira bati «Rubanda rwose ruragushaka.» 38We rero arabasubiza ati «Nimucyo tujye ahandi, mu nsisiro za hafi, naho mpamamaze Inkuru Nziza kuko ari cyo cyanzanye.»39Nuko azenguruka Galileya yose, yamamaza Inkuru Nziza mu masengero yabo kandi yirukana roho mbi. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »