Inyigisho yo ku munsi Mukuru wa Batisimu ya Nyagasani

1. Kwizihiza Batisimu ya Nyagasani bitwibutsa batisimu yacu n’amasezerano twagiranye n’Imana tubatizwa. Yezu uhagaze muri Yorudani, Yezu ubatizwa na Yohani batisita ni We udukingurira Ijuru maze natwe muri Batisimu yacu tukabasha kumva ijwi ry’Imana rigira riti: «Uyu ni Umwana wanjye nkunda cyane unyizihira.» Muri yezu turi abana bizihira Imana, turi abana bagomba kugendera iyo neza Imana yatugiriye. Nk’uko Umuhanuzi Izayi abivuga, twabaye buri gihe twibuka ko turi intore zizihira Imana, hari byinshi byagenda bihinduka mu mibereho yacu ya buri munsi. Muri Kristu Imana yadushyizeho umwuka wayo; niyo mpamvu twari dukwiye guhumeka ubutabera n’amahoro kugira ngo abatubonye bose bagire bati bariya koko bamenye Imana kandi bemera kubana nayo.


2. Izayi ati uwo nihitiyemo “azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira.” Ubu ni uburyo bwo kudukangurira kwiyoroshya no kubana neza n’abavandimwe Imana yadushyize iruhande kandi dusangiye byose. Kumenya Imana ni ukumenya gutuza no gutega amatwi, ni ukumenya gushungura ikijyanye n’ukuri, ikijyanye n’ubugwaneza ndetse n’ubugiraneza. “Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane”, natwe duharanire ko aka kajambo k’Imana katubwirwa. Tujye duhora twibuka ko twambaye ikirezi imbere y’Imana, mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye twibuka ko ari Uhoraho watwihamagariye kugira ngo tube urumuri rw’isi. Ntitugatatire iki gihango.


3. Petero na we yigisha Korneli wari wemeye guhinduka maze akemera Yezu, aratwibutsa ko twese turi abana b’Imana. Ati: «Noneho numvise mu by’ukuri ko Imana itarobanura, ahubwo inyurwa n’umuntu wa buri hanga iryo ari ryo ryose uyitinya kandi agaharanira ubutungane.» Batisimu rero itwinjiza muri iyo mpumeko y’Imana, tukunga ubumwe nayo ndetse tukabwunga n’abavandimwe. Muri batisimu umubano wacu n’Imana, ntuba ukiri wa mubano uri hagati y’umuremyi n’ibiremwa. Umubano wacu n’Imana uhinduka umubano ushingiye k’urukundo, rwa rukundo ruhuza umwana n’umubyeyi, rwa rundi rudashobora kuzima no kuzimira bibaho, rwa rundi rubabarira byose, rukihanganira byose kandi rugatanga ubuzima kuko rwitangira ibibondo kugira no bigire ubuzima kandi bibugire busendereye nk’uko Yohani abitubwira. Nk’uko umuhanuzi Ozeya abivuga kandi, Imana ica bugufi maze ikaduterura, ikatwegereza itama ryayo nk’umubyeyi uterura umwana we kugira ngo amuhaze urugwiro n’urukundo ruhebuje kugira ngo ibyo ariye bibone ubumuyoboka bityo agakura neza kandi akuza urugwiro n’ubumuntu.


4. ugusanga Yohani Batista kwa Yezu kugira amubatize, ni ikimenyetso kandi cy’uko Yezu yaje kuba umwe natwe, yaje kutwigisha inzira yo guca bugufi. Yezu yicishije bugufi imbere ya Yohani Batisita kugira ngo agaragaze ko abantu ari magirirane kandi ko abantu bafashanya mu nzira igana ijuru. Uyu ni umwana wanjye nkunda kandi unyizihiye, ni ijwi ryaturutse mu Ijuru kuko Yohani batisita yagize uruhare mu guha batisimu Yezu, bityo igikorwa cye gituma Imana igaragaza uwo Yezu ari We. Ni We rumuri rw’amahanga, ni We wazaniye isi umukiro kandi yifuza ko ubutabera bwe bwakwira isi yose bukakirwa na bose.


5. Yezu ntaje aje guhangana n’isi, ahubwo aje kuyereka ko inzira yo kwiyoroshya, inzira yo kwita kuri muntu ari inzira ikwiye kandi igomba guharanirwa. Batisimu yacu ijye ihora itwibutsa ko turi kuri iyi si turi abagenzi, ijye itwibutsa ko Imana idukunda kandi ko kubana nayo aribyo twaremewe. Uhoraho atubere inzira kandi tubere bose urumuri twirinda kubabangamira no kubabera impamvu yo gupfukirana ibyiza bakomora kuri batisimu yabo.

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »