Inyigisho yo ku munsi mukuru w'Ukwigaragaza kwa Nyagasani

1. Bibiliya iyo itubwira umunsi mukuru w’Ukwigaragaza kwa Nyagasani ikoresha ibimenyetso by’urumuri n’umwijima, bikaba ari nk’igishushanyo kitugaragariza ibintu bibiri bitandukanye: Icyiza n’ikibi. Mu buhanuzi bwe urumuri Izayi abona ni ikimenyetso cy’ukwigaragaza kw’Imana: Imana umunsi umwe yohereje i Yeruzalemu Umukiza nk’urumuri rutsinda umwijima w’ubwoba n’icyaha, no kumurikira Israheli ndetse n’ibihugu by’amahanga yose: “Yeruzalemu iyambike urumuri kuko urumuri rwawe ruje, ikuzo ry’Imana rirakubengeranaho”.

 

2. Pawulo mu Ibaruwa yandikiye abanyefezi, ayobowe n’urwo rumuri rumurikira amahanga yose yumvise kurusha abandi akamaro k’uru Rmuri: impuhwe z’Imana zaje kubwira abantu bose ko bahamagariwe kugendera murumuri no gusangira umurage ndetse no kuba umubiri umwe babikesheje Ivanjili.

 

3. Umwanditsi w’Ivanjili Matayo we, aratwereka urugamba rukikije umwana Yezu, urugamba rw’urukundo rugaragazwa n’abami bari baje kumuramya, n’urugamba rw’urwango no gutoteza ruyobowe na Herodi. Ariko urwo rugamba Umwami w’amahoro azarutsinda, maze ubwoba busimburwe n’ibyishimo, ikibazo “umwami w’Abayahudi arihe?” gihabwe igisubizo kigira kiti: “nuko bahageze babona umwana na nyina Mariya.” Ijoro rizatamurura ribikesheje inyenyeri iyobora. Ukwigaragaza kwa Nyagasani rero ni Imana yiyereka isi inyuze mu mwana Yezu uzanye urumuri nyarumuri rumurikira isi kugira ngo bose bamenye ko bahamagariwe gukirizwa muri We no kumugiramo impagarike n’ubugingo.

 

4. Abanyabwenge baje kuramya Yezu rero twabagereranya n’umuntu wese ushakashaka Imana. Bashushanya abantu b’isi yose, b’indimi zose n’imico yose ndetse n’ibihe byose bashakashaka agakiza dukomora kuri Nyagasani. Amateka ya muntu rero agizwe n’urwo rugendo ruhoraho, urugendo muntu akora buri munsi mu buzima bwe agira ngo ajye guhura n’Imana, n’urugendo Imana ikora buri munsi, mu bwihangane no mu bwiyoroshye kugira ngo ize kubwira muntu iti: “urukundo nkukunda ni umwimerere kandi impuhwe zanjye zizaguhoraho iteka.” Uwo mushyikirano w’Imana na Muntu rero ni ibanga rikomeye kandi ridashobora gusobanurwa kuko umutima wa muntu uberamo uwo mushyikirano hari byinshi utabasha kubonera ibisobanuro. Niyo mpamvu hagira n’abemera gutanga ubuzima bwabo, ndetse n’imbere y’inkota bagakomeza gukomera kuwabashyizemo urukundo rutagamburuzwa n’inabi n’ibitotezo ndetse n’urupfu bishobora kugirira nabi umubiri ariko ntibishobore gukomeretsa rwa rukundo ruhuza Imana na Muntu.

 

5. Ugushaka Imana kwa bariya bami b’abanyabwenge ni ikimenyetso gikomeye cya Roho zacu zidahwema kunyotera Imana, ibyo bikaba biba uko amasekuruza agenda asimburana. Abantu besnhi bagiye bashikira Imana muri Yezu Kristu maze bakayibonera mu bantu benshi bamenye uwo mukiza kandi bakiyemeza gutanga ubuhamya bw’ibimwerekeye bakoresheje ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ni abakristu n’abandi bose bagenza nka Kristu bemera kwereka isi ko ubuzima bugira icyanga iyo bwiyunze na Krsitu.

 

6. Umunsi Mukuru w’ukwigaragza kwa Nyagasani rero ni ukwizihiza umunsi mukuru w’urumuri. Muri iki gihe isi yugarije n’imuri nyinshi harimo izo kumenyekanisha ibintu ngo bigurwe, zirimo iz’ibintu bishashagirana ariko bikaba bishobora kuryana no kwangiza, umukrsitu yagombye kumenya aho ajya gushakira urumuri rwa nyarwo, urumuri rw’ukuri. Urwo rumuri ni Kristu muzima. Nibyo Papa Lewo Mukuru yavugaga ati: “nushaka ureke imuri z’iby’isi zigere ku mubiri wawe ariko ubigiranye urukundo rwinshi rugurumanira mu mutima wawe, wemere maze wakire muri wowe urumuri nyarumuri rumurikira buri muntu uje kuri iyi si.”

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »