28 Ugushyingo: Bikira Mariya i Kibeho «Nyina wa Jambo»

Ku itariki 29 Kamena 2001, nyuma y’imyaka igera kuri makumyabiri Bikira Mariya abonekeye i Kibeho, Umushumba wa Diyosezi ya Gikongoro, ahereye ku byagezweho mu bushakashatsi bwakozwe n’akanama kari gashinzwe gukurikirana iby’iryo bonekerwa yatangarije abantu bose icyemezo gikemura burundu iby’ibonekerwa ry’i Kibeho yemeza ko Bikira Mariya yahabonekeye koko.

Muri benshi bavugwa ko babonekewe i Kibeho hatangajwe ko abakwiye kwizerwa ari abakobwa batatu Bikira Mariya yihishuriye ko ari «Nyina wa Jambo». Abo bakobwa ni Alufonsina Mumureke, Nataliya Mukamazimpaka na Mariya Klara Mukangango; babonekewe mu myaka ibiri ya mbere, ni ukuvuga mbere y’uko umwaka W’1983 urangira.

Nk’uko byatangajwe, ibituma iryo bonekerwa rigirirwa icyizere ni ireme ry’amagambo nyir’ukubonekerwa yavuganye n’Uwamubonekeye, ireme ry’ubutumwa yabwiwe. Ubwo butumwa bwa Bikira Mariya i Kibeho bukubiye mu ngingo zikurikira:


1-  Abantu nibisubireho bidatinze, bagarukire Imana.

2-  Abantu bagomba gusenga ubutarambirwa basabira isi kugira ngo ihinduke kuko imeze nabi cyane ikaba igiye kugwa mu rwobo.

3-  Bikira Mariya afite agahinda kenshi kubera ukwemera guke n’ukutihana biranga abantu b’iki gihe. Kuko badohotse ku muco mwiza, bakishora mu ngeso mbi bishimisha mu kibi no guhora bica amategeko y’Imana.

4-   Abantu nibashishoze cyane kuko ukwemera n’ubuhakanyi bizaza mu mayeri.

5-   Abantu nibamenye agaciro k’ububabare n’umwanya wabwo mu kubaho k’umuntu no mu kubaho gikristu.

6-   Abantu nibasenge ubutitsa basabira isi kandi nta buryarya kuko benshi batagisenga n’abasenga ntibabikore uko bikwiye. Bityo abasenga nibabitoze abandi kandi banabikore mu mwanya w’ abatabikozwa.

7-   Abantu nibubahe kandi biyambaze Umubyeyi Bikira Mariya

8-   Abantu nibavuge ishapure y’ububabare burindwi bwa Bikira Manya.

9-   Bikira Mariya yifuje kubakirwa Ingoro y’urwibutso i Kibeho.

10- Abakristu nibasenge ubutitsa basabira Kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje mu bihe biri imbere.

 

Ubu butumwa bwa Bikira Mariya i Kibeho bugenewe buri muntu no mu bihe byose. Kuko Bikira Mariya atazanywe i Kibeho no gutanga inyigisho nshya, ahubwo yaje kutwibutsa ku buryo bwurnvikana ibyo twari twaribagiwe bityo akatuburira ngo tubashe kwisubiraho no kugarukira Imana. 

 

Byavuye mu gitabo: Abatagatifu duhimbaza buri munsi, cyanditswe na Diyosezi ya Butare muri Nyakanga 2006


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »