Inyigisho y’Icyumweru cya XXXIV, Umwaka C: KRISTU UMWAMI

1. Icyumweru gisoza umwaka wa Liturjiya, kidusaba guhagarara gato maze tugahanga amaso Yezu Kristu Umwami w’Ijuru n’isi, Umwami wabambwe k’umusaraba n’abagombaga ku muramya no kumukuza, Umwami utagaragariza ubwami bwe mu gitinyiro no mu cyubahiro, ahubwo ubugaragariza mu kwicisha bugufi. Ni Umwami utagaragariza ubwami bwe n’ubuhangange bwe mu guca imanza, ahubwo ni Umwami urangwa n’impuhwe kugera n’ubwo ababarira ibyaha bya muntu ari mu kababaro gakomeye ko kubambwa k’umusaraba: «Ndakubwira ukuri: uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry’Imana.»

2. Mu Isomo rya mbere umuryango wa Israeli uragirana amasezerano na Dawudi maze akawubera umwami. Dawudi uwo yabaye Umwami wakundaga Imana, yabaye Umwami uzi ko byose bituruka ku Mana kandi akaba yarayiganaga igihe yabaga yakosheje agacumura. Twibuke igihe yigaruriraga umugore wa Huriya maze yamenya ububi bw’icyaha cye akikubita imbere ya Nyagasani agira ati: nyagasani ngusabye imbabazi ndi mu marira no mu mage, icyari kibi mu maso yawe naragikoze, ariko niringiye impuhwe zawe nziko utazantererana. Dawudi ni urugero rwacu abanyabyaha, ni urugero rwo gushyira muri Nyagasani amizero yacu, no kumubonamo impuhwe za kibyeyi.

3. Niyo mpamvu mu Isomo rya kabiri Pawulo intumwa agira ati: Bavandimwe, nimunezerwe kandi mushimire Imana Data, watumye mugira umugabane ku murage w’abatagatifujwe bari mu mucyo. Koko rero yatugobotoye ku ngoyi y’umwijima, itujyana mu Ngoma y’Umwana we akunda byimazeyo, ari na We dukesha gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Nguwo rero Umwami wemeye guca bugufi akaza kubana natwe, nguwo Umwami waje kutugaragira aho kugira ngo abe ari twe tumugaragira, nguwo Umwami waje kwereka isi ko nta kindi kizayikiza uretse urukundo. Pawulo ati byose byaremwe na We kandi ni We byaremewe…muri We, Imana yiyunze n’ibiriho byose ndetse ari We ibigirira, byose ibisakazaho amahoro aturutse ku maraso ye yameneye k’umusaraba. Nguwo Umwami twahisemo guha byose twabaho twapfa kuko turi abe. Aya magambo ya pawulo araturinda kugira ubwoba no guterwa ubwoba n’ibihita kuko uri kumwe na Yezu nta kimuhungabanya.

4. Mu Ivanjili, icyo Yezu atwifuzaho, ni ukumufasha kudukiza no kutwicaza mu bwami bwe. Ntiyifuza ko tuba rubanda yamureberaga cyangwa se abatware bamunnyegaga bavuga bati «Yakijije abandi, ngaho na we niyikize niba ari Kristu Intore y’Imana!» ntiyifuza ko tuba aka kiriya gisambo cyamukwenaga kigira kiti: «Harya si wowe Kristu? Ngaho ikize ubwawe, natwe udukize!» Yezu azi neza ko turi abanyabyaha n’abanyantege nke, ariko akaba adukeneyeho akajambo ko kwicuza no kugira impuhwe. Aya magambo y’igisambo cyicuza, yuje impuhwe n’ineza: «Mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe na yo? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze ; naho we nta kibi yakoze.» Arongera ati «Yezu, uranyibuke igihe uzazira kwima Ingoma yawe.»

Ngaho aho Yezu yifuza ko tugera. Kureba mugenzi wacu nk’umuntu ufite agaciro,yaba arengana tukamurenganura, yaba adukeneye tukamuba hafi tumubwira neza kandi tumubwirana icyubahiro. Umukiro wacu tuwuteze ku bwigenge no kuguhitamo byacu. «Ndakubwira ukuri: uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry’Imana.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »