Amasomo y'Icyumweru cya XXX Gisanzwe, Umwaka C

ISOMO RYA MBERE

Isomo ryo mu gitabo cya Mwene Siraki (Sir 35, 12-14.16-18)

12Koko rero Uhoraho ni umucamanza, nta bwo areba umuntu, 13nta we yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry’urengana. 14Ntiyirengagiza amaganya y’imfubyi, cyangwa ay’umupfakazi umutakambiye. 16Ukorera Uhoraho uko abishaka arashimwa, kandi isengesho rye rigera mu bushorishori bw’ijuru. 17Isengesho ry’uwicisha bugufi ricengera mu bicu, ntarihwemera kugeza ubwo rigera mu ijuru ; 18ntashirwa atari uko Uhoraho amusuye ngo arenganure intungane, anasakaze ubutabera. 


ZABURI (Zab 34 (33), 2-3, 16.18, 19.23 )

Inyik/ Umunyabyago yaratabaje Uhoraho ararnwurnva,

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

 

Nzashimira Uhoraho igihe eyose,

Ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.

Ishema mfite ryose ndikesha Uharaho,

ab’intamenyekana nibabyumve maze bishime!

 

Amaso y’Uhoraho ayahoza ku bantu b’intungane,

amatwi ye agahora yitaye ku maganya yabo.

Intungane ziratabaza Uhoraho akazurnva,

maze akazikiza amagorwa yazo yose.

 

Uhoraho aba hafi y’abafite umutima washengutse,

Akaramira abafite umutima wihebye.

Uhoraho arengera amagara y’abayoboke be,

Andi nta n’umwe mu bamuhungiraho uzahabwa igihano. 

 

ISOMO RYA KABIRI

Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mut. Pawulo Intumwa yandikiye Timote (2 Tim 4,6-8.16-18)

Nkoramutima yanjye, 6jyewe dore maze kumera nk’igitambo giseswa, n’amagingo y’ukwigendera kwanjye aregereje. 7Urugamba rwiza narurwanye inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho. 8None dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje, iryo Nyagasani umucamanza utabera azangororera kuri wa Munsi we, ariko atari jyewe jyenyine, ahubwo n’abandi bo se bazaba barakunze Ukwigaragaza kwe. 16Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure nta n’umwe wanshyigikiye; bose barantereranye. Ntibazabihorwe! 17Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe kuhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkizwa urwasaya rw’ intare. 18Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kungirira nabi, maze ankize anjyana mu Ngoma ye y’ijuru. Naharirwe ikuzo uko ibihe bigenda bisimburana iteka! Amen. 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Sam 16, 7 )

Alleluya Alleluya.

Imana ntireba igihagararo nk’uko abantu babigenza,

ahubwo ireba umutima.

Alleluya


IVANJILI

+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka (Lk 18, 9-14)

Muri icyo gihe, 9Yezu yongera guca uyu mugani, awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. 10Nuko aravuga ati «Abantu babiri bahuriye mu Ngoro baje gusenga. Umwe yari Umufarizayi, undi ari umusoresha. 11Umufarizayi aremarara, asengera mu mutima we avuga ati ‘Mana, ndagushimira ko ntameze nk’abandi bantu b’ibisambo, b’abahemu, b’abasambanyi, mbese nk’uriya musoresha! 12Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga kimwe cya cumi cy’urwunguko rwanjye rwose.’ 13Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati ‘Mana yanjye, mbabarira jyewe w’umunyabyaha. 14Ndabibabwiye: uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureke undi! Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »