Papa aragiza abasaserdoti Umutima utagira inenge wa Mariya

ISENGESHO RYO KURAGIZA NO GUTURA ABASASERDOTI UMUTIMA UTAGIRA INENGE WA MARIYA: Mubyeyi utasamanywe icyaha, aha hantu h’ingabire, twaje dutumiwe n’urukundo rw’Umwana wawe Yezu, Umusaserdoti Mukuru kandi iteka ryose, twebwe, abana muri Mwana kandi abasaserdoti be, twiyeguriye Umutima wawe wa kibyeyi, kugira ngo dukore mu budahemuka ugushaka kw’Imana Data. Twemera rwose ko tutari kumwe na Yezu, ntacyo twashobora gukora cyiza (Yh 15,5), kandi ko, kubera We, hamwe na We, muri We, honyine ari bwo tuzabera isi ibikoresho by’umukiro. Mugeni wa Roho Mutagatifu, uraduheshe ingabire ihebuje yo guhinduka muri Kristu. Muri izo mbaraga za Roho, niho wamanuriweho igicucu cye, maze akugira Umubyeyi w’Umucunguzi. Uradufashe kugira ngo uwo Kristu, Umwana wawe, natwe atuvukiremo. Bityo Kiliziya ivugururwe n’abasaserdoti b’intungane, bahinduwe n’ingabire z’Uhindura bishya ibintu byose. Mubyeyi w’Impuhwe, ni Umwana wawe waduhamagaye, kugira ngo tube nka We, urumuri rw’isi n’umunyu w’isi (cfr Mt 5,13-14). Uradufashe, udutakambire ukomeje, kugira ngo tutazatezuka kuri uwo muhamagaro uhebuje, twoye gutwarwa n’ukwikuza kwacu, n’ibirangaza byo mu nsi, n’ibigeragezo bya Sekibi. Uradutabaze ubusugi bwawe, uturindishe ukwicisha bugufi kwawe, udutwikirize urukundo rwawe rwa kibyeyi, rusakare mu mitima ya benshi bemeye kukwiyegurira, maze batubera ababyeyi nyabo ba roho. Mubyeyi wa Kiliziya, twebwe, abasaserdoti, turashaka kuba abashumba batiragira ubwabo, ahubwo bitangira ubwabo Imana babigiriye abavandimwe, aha akaba ari ho bavana ibyishimo byabo. Bitari mu magambo gusa, ahubwo bigaragara mu buzima bwacu, turashaka n’umutima wicishije bugufi, guhora buri munsi dusubiramo ya « karame » yacu. Tuyobowe nawe, turashaka kuba Intumwa z’Impuhwe z’Imana, mu gutura Igitambo Gitagatifu kuri Altari buri munsi twishimye, no gushyikiriza ababidusabye bose Isakramentu ry’Imbabazi. Muvugizi kandi Mugabyi w’ingabire, wowe winjiye wese mu nzira imwe rukumbi y’umukiro ari yo ya Kristu, udutakambire ku Mana, iduhe umutima wemeye kwivugurura wese, ukunda Imana n’imbaraga zawo zose, kandi witangira buri muntu nkuko nawe wabigenje. Ongera ubwire Nyagasani, rya jambo ryawe rifite imbaraga: “nta divayi bagifite” (Yh 2,3), kugira ngo Imana Data na Mwana, badusendereho, nkaho byabaye ubwa mbere, imbaraga za Roho Mutagatifu. Nuzuye igitinyiro n’ikinyabupfura cy’ukuntu uhora iteka hagati yacu, mu izina ry’abasaserdoti bose, nanjye nshatse gutera hejuru ngira nti : « mbikesha iki kugira ngo Umubyeyi wa Nyagasani wanjye, angenderere » (Lk 1,43). Mubyeyi wacu iteka, ntukarambirwe « uza kudusura », kuduhoza, kudukomeza. Ngwino udutabare maze udukize ibyago byose dushobora guhura nabyo. Muri iki kimenyetso cyo kukwiragiza no kukwitura, turashaka kukwakira twimazeyo, kandi tubivanye ku mutima, buri gihe no muri byose, mu buzima bwacu bwa muntu n’ubwa gisaserdoti. Ukuba muri twe bidufashe kubyaza imbuto imitima yacu yumiranye kubera kwigunga, tubyaze urumuri mu mwijima wacu, tubashe kugarura umutuzo mu mivumba itubamo, bityo buri muntu abone umukiro wa Nyagasani, ufite izina n’isura ya Yezu, urabagirana mu mitima yacu, ihore yunze ubumwe n’umutima wawe ! Amina ! Benedetto XVI, Fatima, le 12 Mai 2010. Byahinduwe mu Kinyarwanda na Padiri Paul GAHUTU

24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »