Inyigisho y'Icyumweru cya XXIX Gisanzwe: Umwaka C

Amasomo yo kuri iki cyumweru aradukangurira kurushaho kwita ku isengesho.

Mu isomo rya mbere, umuryango wa Israheli uri mu rugendo, none uhuye n’abarwanyi ba Amalek babateye. Musa urambura amaboko maze umuryango we ugatsinda, yayamanura ukaganzwa, ni ikimenyetso cy’akamaro k’isengesho no gutakamba ngo Imana igoboke abayo. Musa aha ahagarariye umuryango w’Imana uri mu isengesho, umuryango w’Imana utakamba ngo utarengerwa n’ibibazo biwugarije kuko inkunga nta handi ibarizwa uretse ku Mana nk’uko Zab 127 ibivuga: “Niba Uhoraho atubatse inzu, abubatsi baragokera ubusa. Niba Uhoraho atari we urinze umujyi, abazamu bararuhira ubusa”.

 

Mu Isomo rya kabiri Pawulo arakangurira Timote kugumya kwibanda ku byo yigishijwe kandi yakiriye adashidikanya. Kuko azi neza uwo abikomoraho. Uwo nta wundi ni Yezu waje ngo byose byigiremo impagarike n’ubugingo. Pawulo akomeza amubwira ko nagenza atyo, nibwo azagera ku isoko y’ubuhanga buzamuganisha ku mukiro, abikesheje kwemera Kristu Yezu.

 

Mu Ivanjili, Yezu aratubwira umugore wugarijwe, umugore wifuza ko bamucira urubanza maze akarengane arimo kakavaho. Uyu mugore kubera akababaro n’agahinda, nta tinya uyu muntu wari ukomeye kandi wari utuye mu mitamenwa, ahubwo ararushaho kumwumvisha ko ibyo akora atari byo. Niyo mpamvu atumye uyu muntu ukomeye yigarukamo maze akagira ati: “N’ubwo ndantinya Imana bwose kandi singire uwo nubaha, 5uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe.”

Ibi biratwigisha ibintu 2:

- Gushishikarira gushaka ukuri cyane cyane iyo ubonye ko ari uburyo bwo kurwanya akarengane kaba akadukorewe cyangwa se kaba gakorewe bagenzi bacu. Uyu mupfakazi arifuza ko icyiza kiganzi ikibi, arifuza ko ineza ariyo ijya ahagaraga. Yezu agendeye kuri uku kudacika intege k’uyu mugore rero, arashaka kudushishikariza gusenga tudahwema, kandi tukamenya ko Imana idutega amatwi kandi ko idusubiza. Guhozaho mu isengesho ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ifunguro rya roho.

-Kujya dusubiza agatima impembero, tukareba niba ntabo duhemukira, tukareba niba ntabo turenganya.

Uyu muntu ukomeye kuba yarisubiyemo, akibaza byinshi, ni ikimenyo gikomeye cyo gushaka gukora ikiri icyiza. Ibi bikagendana kandi no kumenya gutega amatwi uje adusanga, uje atuganyira, uje adutakambira. Niho Yezu ahera agira ati: «Nimwumve ibyo uwo mucamanza mubi avuga.Imana se ni Yo yarangarana intore zayo, ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n’ijoro?Ndabibabwiye: izabarenganura vuba.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »